Department of Chemical Engineering has 3 laboratories and 1 research center. All of them locate at Building I.

Laboratory Staffs:

    - Mr. Doan Kin Son

    - Mr. Bui Huu Tai (bhtai@hcmuaf.edu.vn)

Main analysis equipments:

- Flourescent Spectrometer, FS-8200 (Jasco, Japan)

- UV-Vis Spectrometer, Genesys 20 (Thermo Sccientific, USA)

- Texture Analyzer, TA.XT Plus (Stable Microssytem, USA)

- Brookfield Viscometer, RV-DVE (Brookfield, USA)

- Light Microscope with camera, MBL-2000 (Kruss, Germany)

- Vacuum Sprayer (Jisisco, Taiwan)

- Homogenizer, Ultra-Turrax 25 (IKA, Germany)

- pH/Conductivity Meter, Orion-2 Star (ThermoScientifc, USA)

    

Web links

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín chín năm tám

Xem trả lời của bạn !