Workshop ZEIN2014Z176 Project: "Algal biomass production for bioproducts through treatment of wastewater of rubber processing plants in Vietnam"

Date: 8 AM 17/6/2016

Place: Dong Nai Rubber Corporation 

Page count : :1245
Created : 13-06-2016
Last modify :

Bản tin BM Công Nghệ Hóa Học

Web links

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai sáu năm bốn

Xem trả lời của bạn !