CÆ¡ cấu tổ chức Bá»™ môn Công nghệ Hóa học

 

 

1. Ban Chủ nhiệm BM CNHH

          Phó Trưởng BM CNHH

ThS. VÅ© Thùy Anh

E-mail: vuthuyanh@hcmuaf.edu.vn

Điện thoại: 0777153159

 

2. Hội đồng khoa học BM CNHH

     - PGS. TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh

     - TS. Mai Huỳnh Cang

     - ThS. VÅ© Thùy Anh

     - ThS. Lê Hồng Phượng

     - ThS. Lê Thị Thanh Vân

     - ThS. Nguyá»…n Bảo Việt

     - KS. Đào Ngọc Duy

 

      3. Văn phòng BM CNHH : 

           -  CN. Đinh Thị Minh Hiếu (ThÆ° ký)

           - KS. Trần Đinh HÆ°Æ¡ng (Giáo vụ)

           Äiện thoại: 038. 37242527 -  038 .37245030

 

4. Các tổ chức Ä‘oàn thể

-  Chi bá»™

-  Công Ä‘oàn BM: ThS. VÅ© Thùy Anh (Chủ tịch Công Ä‘oàn BM)

-   Äoàn Thanh niên : KS. Đào Ngọc Duy (Bí thÆ° Đoàn BM)