1. PGS.TS. Trương Vĩnh

2. TS. Đỗ Việt Hà

3. TS. Mai Huỳnh Cang

4. ThS. VÅ© Thùy Anh (phó bá»™ môn)

5. ThS. Lê Hồng Phượng

6. ThS. Nguyễn Bảo Việt

7. ThS. Lê Thị Thanh Vân

8. ThS. VÅ© Ngọc Hà Vi

9. ThS. Diệp Thanh Tùng

10. TS. Nguyá»…n Chí Thanh

11. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

12. KS. Đào Ngọc Duy

13. ThS. Trương Thảo Vy

14  ThS. Nguyá»…n Hồng Nguyên

15. CN. Đinh Thị Minh Hiếu (thÆ° ký Bá»™ môn)

16. KS. Trần Đình HÆ°Æ¡ng (giáo vụ Bá»™ môn)