1.Dá»± án CARD026/VIE05: Điều tra và kiểm soát sá»± nứt hạt lúa trên đồng ruá»™ng và sau thu hoạch ở đồng bằng sông Mêkông của Việt Nam. Chủ nhiệm dá»± án : PGS. TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh. Thời gian : 2006-2010

2. Dá»± án WBI- CMP 7 - B11: Nghiên cứu thiết kế hệ thống siêu lọc tiếp tuyến ở quy mô bán công nghiệp ứng dụng để nâng cao giá trị của trái cây Việt Nam ; thiết bị được phục vụ trong việc giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng thá»±c tế trong công nghiệp. Chủ nhiệm dá»± án: ThS. Mai Huỳnh Cang. Thời gian: 2010-2012

3. Đề án EEP 3-V-053: Sản xuất diesel sinh học từ hệ thống nuôi tảo kín sá»­ dụng nÆ°á»›c thải nhà máy Ethanol ở Việt nam. Chủ nhiệm dá»± án: PGS. TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh. Thời gian: 2011-2013

4ZEIN2014Z176 Project: Algal biomass production for bioproducts through treatment of wastewater of rubber processing plants in Vietnam (Promoter: Assoc. Prof. Dr. Vinh Truong). The sponsor organizations: VLIR-UOS , Flander, Belgium. Duration: 2014-2016. 

Flemish promoter: Koenraad Muylaert (Associate Prof., PhD). KU Leuven University. E. Sabbelaan 53, B-8500 Kotrijk, Belgium. 

Local promoter: Truong Vinh (Associate Prof., PhD). Nong Lam University Ho Chi Minh city, Dept. Chemical Engineering and Processing.  Quater 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet nam

5. IFS GRANT N0. I-3-E-6236-1: Nghiên cứu tối Æ°u hóa Ä‘iều kiện tách lycopene từ phụ phẩm dÆ°a hấu (Citrulluslanatus Thumb) từ vùng Đồng Bằng Sông Cá»­u Long ở Việt Nam bằng kỹ thuật siêu lọc kết hợp vá»›i xá»­ lý enzyme.  TS. Mai Huỳnh Cang. Belgium. Duration: 2019-2020

6. IFS GRANT N0. I-3-E-6281-1: Valorizing coffee by produckts through formulating biopolymer films based on W/O/W double emulsions. ThS. Nguyen Bao Viet. Belgium. Duration: 2019-2020