Hiện nay thư viện bộ môn có hàng trăm đầu sách Tiếng Việt và Tiếng Anh chủ yếu về các lĩnh vực trong Công nghệ Hóa học. Ngoài ra còn có hàng trăm tư  liệu thuộc nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu của cán bộ giảng viên và sinh viên.              

*Qui định mượn sách :          

  - Các sách in sẽ được mượn và trả vào Thứ  5. (Danh mục sách Tiếng Việt)

  - Với các bạn sinh viên đang làm đề tài sinh viên hoặc luận văn, bộ môn sẽ cố gắng giúp các bạn tải một số tài liệu (không đảm bảo 100%). Các bạn phải đăng ký chính xác tên bài báo/sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản với cán bộ hướng dẫn hoặc cán bộ phụ trách thư viện.

Cán bộ phụ trách thư viện hiện nay : Thầy Trần Đình Hương/Cô  Nguyễn Hồng Nguyên

Số lần xem trang: 12572