TT

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Bắt đầu

Tình hình

1

TS. Trương Vĩnh

B2004-21-64

So sánh việc sản xuất men bánh mì bằng phương pháp sấy phun, sấy tầng sôi và sấy thăng hoa

2004-2006

Đã nghiệm thu

2

TS. Trương Vĩnh

B2008-12-66

Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất Biodiesel từ vi tảo của Việt Nam

2008-2010

Đã nghiệm thu

3

TS. Mai Huỳnh Cang

B2016-NLS-04

Nghiên cứu hạt nano vi bọc carotenoid được tinh sạch từ dầu gấc (Momordica cocochinensis Spreng.) nhằm ứng dụng phát triển sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên: kem dưỡng da.

2016-2017

Đã nghiệm thu

4

PGS.TS.Trương Vĩnh

KYTH - 108

Nghiên cứu hệ thống vi bọc kiểu tia cắt ứng dụng trong công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm

 

2018-2020

Đang thực hiện

Số lần xem trang: 12369

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên cấp cơ sở