1.Dự án CARD026/VIE05: Điều tra và kiểm soát sự nứt hạt lúa trên đồng ruộng và sau thu hoạch ở đồng bằng sông Mêkông của Việt Nam. Chủ nhiệm dự án : PGS. TS. Trương Vĩnh. Thời gian : 2006-2010

2. Dự án WBI- CMP 7 - B11: Nghiên cứu thiết kế hệ thống siêu lọc tiếp tuyến ở quy mô bán công nghiệp ứng dụng để nâng cao giá trị của trái cây Việt Nam ; thiết bị được phục vụ trong việc giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng thực tế trong công nghiệp. Chủ nhiệm dự án: ThS. Mai Huỳnh Cang. Thời gian: 2010-2012

3. Đề án EEP 3-V-053: Sản xuất diesel sinh học từ hệ thống nuôi tảo kín sử dụng nước thải nhà máy Ethanol ở Việt nam. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Trương Vĩnh. Thời gian: 2011-2013

4ZEIN2014Z176 Project: Algal biomass production for bioproducts through treatment of wastewater of rubber processing plants in Vietnam (Promoter: Assoc. Prof. Dr. Vinh Truong). The sponsor organizations: VLIR-UOS , Flander, Belgium. Duration: 2014-2016. 

Flemish promoter: Koenraad Muylaert (Associate Prof., PhD). KU Leuven University. E. Sabbelaan 53, B-8500 Kotrijk, Belgium. 

Local promoter: Truong Vinh (Associate Prof., PhD). Nong Lam University Ho Chi Minh city, Dept. Chemical Engineering and Processing.  Quater 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet nam

5. IFS GRANT N0. I-3-E-6236-1: Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện tách lycopene từ phụ phẩm dưa hấu (Citrulluslanatus Thumb) từ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ở Việt Nam bằng kỹ thuật siêu lọc kết hợp với xử lý enzyme.  TS. Mai Huỳnh Cang. Belgium. Duration: 2019-2020

6. IFS GRANT N0. I-3-E-6281-1: Valorizing coffee by produckts through formulating biopolymer films based on W/O/W double emulsions. ThS. Nguyen Bao Viet. Belgium. Duration: 2019-2020

Số lần xem trang: 12442