Cơ cấu tổ chức Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

 

1. Ban Chủ nhiệm BM CNHH

          Phó Trưởng BM CNHH

ThS. Vũ Thùy Anh

E-mail: vuthuyanh@hcmuaf.edu.vn

Điện thoại: 0777153159

 

2. Hội đồng khoa học BM CNHH

     - PGS. TS. Trương Vĩnh

     - TS. Mai Huỳnh Cang

     - ThS. Vũ Thùy Anh

     - ThS. Lê Hồng Phượng

     - ThS. Lê Thị Thanh Vân

     - ThS. Nguyễn Bảo Việt

     - KS. Đào Ngọc Duy

 

      3. Văn phòng BM CNHH : 

           -  CN. Đinh Thị Minh Hiếu (Thư ký)

           - KS. Trần Đinh Hương (Giáo vụ)

           Điện thoại: 038. 37242527 -  038 .37245030

 

4. Các tổ chức đoàn thể

-  Chi bộ

-  Công đoàn BM: ThS. Vũ Thùy Anh (Chủ tịch Công đoàn BM)

-   Đoàn Thanh niên : KS. Đào Ngọc Duy (Bí thư Đoàn BM)

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm chín bảy sáu

Xem trả lời của bạn !