Khoa Công nghệ Thá»±c phẩm và Bá»™ môn Công nghệ Hóa học sáp nhập thành Khoa Công nghệ Hóa học và Thá»±c phẩm từ ngày 24/2/2021. Website má»›i Ä‘ang được cập nhật tại Ä‘ây.

Bá»™ Môn Công Nghệ Hóa Học được thành lập theo quyết định của Hiệu Trưởng trường Đại Học Nông Lâm TPHCM số 945/QĐ-TCHC, ngày 7/7/2004. Bá»™ môn Công nghệ Hóa học được Bá»™ Giáo dục và lãnh đạo nhà Trường giao nhiệm vụ Ä‘ào tạo cán bá»™ khoa học kỹ thuật trình Ä‘á»™ Ä‘ại học (150-200 chỉ tiêu/năm) và sau đại học (15 chỉ tiêu/năm). 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Ä‘ào tạo những kỹ sÆ°/thạc sÄ© có khả năng thiết kế, phát triển và vận hành các quá trình hóa học trong các nhà máy hóa chất, dược – thá»±c phẩm và hàng tiêu dùng. Các sản phẩm và quá trình chế biến phải hÆ°á»›ng đến mục tiêu an toàn và thân thiện vá»›i môi trường. Các quá trình hóa học phổ biến thường là các phản ứng hóa học, các quá trình phân lập và tổng hợp nhằm tạo ra các sản phẩm hữu ích và có giá trị cao cho cuá»™c sống.

Hiện nay, Ä‘á»™i ngÅ© gảng dạy của Bá»™ môn bao gồm 18 cán bá»™ giảng viên (1 PGS, 3 TS, 10 ThS, 3 KS và 1 CN).  Để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu, Bá»™ môn được trang bị 6 PTN chuyên ngành vói nhiều trang thiết bị hiện đại. Bá»™ môn CNHH cÅ©ng là Ä‘Æ¡n vị tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Tập thể cán bá»™ giảng viên Bá»™ môn Công nghệ Hóa học là tác giả và đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học (4 sách chyên ngành, 3 book chapters và hÆ¡n 100 bài báo khoa học giai Ä‘oạn 2010-2020). Äá»“ng thời, Bá»™ môn cÅ©ng chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp cÆ¡ sở và cấp Bá»™. Bênh cạnh Ä‘ó, Bô môn có quan hệ hợp tác nghiên cứu và Ä‘ào tạo vá»›i nhiều tổ chức quốc tế nhÆ° ĐH Queensland (Úc), KU Leuven (Bỉ), ULB (Bỉ), UGent (Bỉ), EEP (Phần Lan), VLIR-UOS (Bỉ) và IFS (Thụy Điển). 

 v

Video giá»›i thiệu ngành CNHH: www.youtube.com/watch